Share your repls and programming experiences

← Back to all posts
tại sao đoạn code này sai nhỉ?
ITHelpself (2)

code sai ở đâu vậy mọi người? mình không biết nó sai ở đâu? Mọi người hỗ trợ mình nhé!

Comments
hotnewtop
ITHelpself (2)

thiếu std:: chỗ dòng 3