Skip to content
← Back to Community
Bài 1: sự khác nhau giữa cách dùng Array và Object
Profile icon
FiniLN

/** * Cách sử dụng Array và Object khác nhau như thế nào. Viết câu trả lời ở phía dưới. */ khác nhau cơ bản của Array và Object là Object có thuộc tính, trong Object sẽ có key và value, còn Array là tập hợp các phần tử. Nên sự khác nhau về cách dùng giữa 2 đối tượng này là Object có thể lấy ra giá trị của một thuộc tính bất kì bằng synxtax này: obj['attribute_name'] còn Array thì không.Array chỉ có thấy lấy giá trị ra bằng index

Voters
Profile icon
Vu-Kai
Profile icon
KokeSan
Profile icon
FiniLN