Share your repls and programming experiences

← Back to all posts
Bài tập anh Vinh gửi
Vessel97 (0)
  1. Sinh N (50 < N < 500) khoảng nguyên (a,b) với a<b, ít nhất 40% khoảng có chứa số âm. Kích thước của khoảng nguyên bằng số các số nguyên trong khoảng đó.
    VD khoảng nguyên: (-2,3) kích thước là 4 (các số nguyên trong khoảng là -1, 0 , 1, 2).
  2. Tìm ra 1 dãy con các khoảng có số lượng khoảng là nhiều nhất và phần tử đứng trước có kích thước nhỏ hơn phần tử đứng sau.
    In ra độ dài dãy tìm được và in theo thứ tự kích thước tăng dần
  3. Tìm ra 1 dãy các khoảng từ câu 1 sao cho từng đôi một khoảng không giao nhau, và số lượng khoảng là nhiều nhất
    In ra độ dài dãy tìm được và in theo thứ tự kích thước tăng dần