Ask coding questions

← Back to all posts
i don't know, how to get my vocabulary take in windows
HuyNguyn67 (0)

import pygame,random,time,sys

print (" TỪ ĐIỂN CỦA HUY")
database = {
	#A
	'at''\t\t':'Tại\t',
	'as''\t\t'	:'Như\t',
	'and''\t\t'	:'Và\t',
	'age''\t\t'	:'Tuổi tác\t',
	'ask''\t\t'	:'Hỏi\t',
	'any''\t\t'	:'Bất kì\t',
	'aunt''\t\t':'Cô\t',
	'area''\t\t':'Khu vực, địa điểm\t',
	'auto'	'\t\t':'Tự động\t',
	'alow'	'\t\t':'Ôi chao\t',
	'about'	'\t\t':'Khoảng\t',
	'After'	'\t\t':'Sau đó\t',
	'among'	'\t\t':'Ở giữa\t',
	'along'	'\t\t':'Dọc theo\t',
	'alone'	'\t\t':'Một mình\t',
	'adult'	'\t\t':'Trưởng thành\t',
	'apple'	'\t\t':'Quả táo\t',
	'angry'	'\t\t':'Tức giận\t',
	'admit'	'\t\t':'Thừa nhận\t',
	'actor'	'\t\t':'Diễn viên\t',
	'angel''\t\t':'Thiên thần\t',
	'around''\t\t':'Xung quanh\t',
	'always''\t\t':'Luôn luôn\t',
	'amount''\t\t':'Số tiền\t',
	'appear''\t\t':'Suất hiện\t',
	'advice''\t\t':'Lời khuyên\t',
	'author''\t\t':'Tác giả\t',
	'acting''\t\t':'Diễn xuất\t',
	'another''\t\t':'Khác\t',
	'against''\t\t':'Chống lại\t',
	'already''\t\t':'Sẵn sàng\t',
	'ability''\t\t':'Có khả năng\t',
	'average''\t\t':'Trung bình cộng\t',
	'account''\t\t':'Tài khoản\t',
	'article''\t\t':'Bài báo\t',
	'assumed''\t\t':'Giả định\t',
	'acquired''\t\t':'Mua\t',
	'adminstration''\t\t':'Sự quản trị\t',
	'accomplishement''\t\t':'Thành quả\t',
	'apocalypticism''\t\t':'Thuyết khải huyền\t',
	'accountability''\t\t':'Trách nhiệm\t',
	'afforestrations''\t\t':'Trồng rừng\t',
	'accommodations''\t\t':'Chỗ ở\t',
	'atherosclerosis''\t\t':'Xơ vữa động mạch\t',
	'anticompetitive''\t\t':'Phản cạnh tranh\t',
	'apprenticeships''\t\t':'Học việc\t',
	'acknowledgments''\t\t':'Sự nhìn nhận\t',
	'available''\t\t':'Có sẵn\t',
	'assistant''\t\t':'Phụ tá\t',
	'afternoon''\t\t':'Buổi chiều\t',
	'advantage''\t\t':'Lợi thế\t',
	'analytics''\t\t':'Phân tích\t',
	'allowance''\t\t':'Trợ cấp\t',
	'apartment''\t\t':'Căn hộ\t',
	'anonymous''\t\t':'Vô danh\t',
	'accompany''\t\t':'Đồng hành\t',
	'accounting''\t\t':'Kế toán\t',
	'assessment''\t\t':'Thẩm định, lượng định, đánh giá\t',
	'acceptance''\t\t':'Chấp thuận\t',
	'assistance''\t\t':'Hỗ trợ\t',
	'atractive''\t\t':'Hấp dẫn\t',
	'appearance''\t\t':'Xuất hiện\t',
	'affordable''\t\t':'Giá cả phải chăng\t',
	'adaptation''\t\t':'Sự thích nghi\t',
	'ammnunition''\t\t':'Đạn dược\t',
	'accommodate''\t\t':'Cung cấp, chứa đựng\t',
	'advertising''\t\t':'Quảng cáo\t',
	'anniversary''\t\t':'Kỉ niệm\t',
	'advencement''\t\t':'Thăng tiến\t',
	'attribution''\t\t':'Sự biểu hiện, sự tượng trưng\t',
	'aggravation''\t\t':'làm tăng thêm\t',
	'assemblyman''\t\t':'Người trong hội đồng\t',
	'aquaculture''\t\t':'Nuôi trồng thủy sản\t',
	'announcement''\t\t':'Sự thông báo\t',
	'architecture''\t\t':'Ngành kiến trúc\t',
	'appreciative''\t\t':'Đánh giá cao\t',
	'articulation''\t\t':'Sự khớp nối\t',
	'appendicular''\t\t':'Hình thấu kính\t',
	'adminstrator''\t\t':'Người quản lí\t',
	'advertisement''\t\t':'Quảng cáo\t',
	'appropriation''\t\t':'Chiếm đoạt\t',
	'authoritarian''\t\t':'Độc tài\t',
	'administrated''\t\t':'Quản lí\t',
	'air change rate''\t\t':'Định mức thay đổi không khí\t',
	'air conditioner''\t\t':'Máy điều hòa không khí\t',
	'air curtain''\t\t':'Màn không khí nóng\t',
	'air filter''\t\t':'Bộ lọc không khí\t',
	'air handing unit''\t\t':'Thiết bị quạt lớn thổi không khí luân chuyển trong nhà\t',
	'air vent''\t\t':'Ống thông gió\t',
	'air washer''\t\t':'Thiết bị làm sạch không khí bằng tia nước phun hạt nhỏ\t',
	'attenulator''\t\t':'Thiết bị làm giảm ồn truyền theo không khí lạnh\t',
	'addtional''\t\t':'Thêm vào\t',
	'action''\t\t':'	Hành động\t',
	'application':'Ứng dụng\t',
	'although''\t\t':'Mặc dù\t',
	'approach''\t\t':'Tiếp cận\t',
	'actually''\t\t':'Thực ra\t',
	'anything''\t\t':'Bất cứ điều gì\t',
	'activity''\t\t':'Họat động\t',
	'attention''\t\t':'Chú ý\t',
	'achieved''\t\t':'Đã đạt được\t',
	'accepted''\t\t':'Chấp thuận\t',}

	

#Tạo thanh công cụ
def show_menu():
	print("---------------------------------------")
	print("-	       TỪ ĐIỂN OFFLINE			  -")
	print("---------------------------------------")

#show menu
	print(" Chọn phím số để thực hiện tuần tự thao tác")
	print("--------------------------------------------")
	print(" [1]	Search vocabulary  :	")
	print(" [2]	Show all vocabulary :	")
	print(" [0]	Out app	")
	print("--------------------------------------------")

show_menu()# đưa menu ra


#Tìm kiếm từ vựng
def find():
	word = input("+ Bạn cần tìm từ gì:	")
	if word in database:
		print("Tìm thấy: _ %s: %s  " % (word, database[word] ))

	else:
		print("Không tìm thấy từ [ %s ]" % word) and choice == 0


def viewall():
	print("_ XEM TẤT CẢ TỪ VỰNG")
	for word, mean in database.items():
			print("_%s:%s" %(word, mean))

#Chương trình gốc

choice = int(input("Mời chọn chức năng để tiếp tục thực hiện: "))

#tạo giao diện cửa sổ
win = pygame.display.set_mode((900,500))
pygame.display.set_caption('Giao diện cửa sổ')
while True:
		pygame.time.delay(200)
		for event in pygame.event.get():
			if event.type == pygame.QUIT:
				pygame.QUIT()
				print(pygame())
while choice != 0:
	if choice == 0:
		break					
	elif choice == 1:
		find()
	elif choice == 2:
		viewall()
		break
		
	else:
		print(" Không có lựa chọn hoặc chưa lập trình :D ")
		choice = int(input (" Bạn muốn thực hiện hành động gì"))
		print("Hẹn gặp lại")