Skip to content
skeydy020
@skeydy020/Calculator_Liem
Calculator_Liem
Ý tưởng: + Xây dựng máy tính cầm tay với các thao tác tính toán cơ bản: +, -, *, / + Sử dụng tkinter xây dựng đồ hoạ cơ bản(tự học) + Áp dụng được kiến thức về hàm + Tuy nhiên phần máy tính của em còn lỗi và chưa tối ưu.
Open on Replit