Skip to content
Sign upLog in

Học Python từ A đến Z - Bài 4: Nhập liệu người dùng

allaravel
allaravel

Hướng dẫn sử dụng hàm input() để lấy dữ liệu từ người dùng và thao tác trong chương trình

Loading comments...