Yvng Bashit

@YvngBashit (17)
Beginner Python programmer.