Skip to content
TechneSiyam
@TechneSiyam/University-Management-System
University-Management-System
A simple "University Management System" (UMS) console program in Java.
Open on Replit