Skip to content
ShiraoShotaro
@ShiraoShotaro/PrintfExample1
PrintfExample1
A C repl by ShiraoShotaro
Open on Replit